Werkwijze OBW

De stad Sneek en haar inwoners ondersteunen op maatschappelijk, sociaal, cultureel en recreatief gebied, dat is wat het Old Burger Weeshuis Sneek wil. Dat doet het OBW door het subsidiëren van projecten die het algemeen belang op deze gebieden behartigt. Dit kunnen grote projecten zijn, zoals een muziekfestival, maar ook kleine projecten zoals een expositie of een buurtuin. Het OBW zet zich graag in om het welzijn van de inwoners van de stad te behouden of te vergroten.

Behandeling aanvragen

De ingekomen aanvragen worden tijdens de bestuursvergaderingen behandeld. Dan wordt er gekeken of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet die het OBW heeft opgesteld. Want om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag binnen de doelstelling van het OBW passen.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar, waardoor het besluitvormingsproces enkele weken kan duren. Op de website van het OBW staan de vergaderdata aangegeven. De aanvraag moet uiterlijk 11 werkdagen voor de volgende vergadering zijn ingediend.

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Het werkgebied van het Old Burger Weeshuis Sneek is Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier.