Wat doet het OBW?

Het doel van het Old Burger Weeshuis is om algemene Sneker belangen en initiatieven op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied te ondersteunen. De stichting helpt graag om bijzonder projecten die het algemeen belang van Sneek dienen te realiseren. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van éénmalige subsidies. 

Het Old Burger Weeshuis Sneek kent een lange geschiedenis. De stichting werd in 1581 opgericht als, zoals de naam al impliceert, een instelling voor wezen. De laatste decennia van de 16deeeuw waren roerige tijden. Gemeente Sneek nam na de kerkelijke Reformatie de kloosterbezittingen in beslag, de opbrengst ging naar het onderhoud ‘van arme wezen’. Weeskinderen uit Sneek en nabije omgeving werden er opgevangen en verzorgd door een voogd. 

Veranderende rol 

Door de eeuwen heen veranderden vele zaken. Tussen 1931 en 1980 werd de wezenzorg langzaam afgebouwd. Dit kwam onder meer doordat de medische kennis en de hygiëne verbeterde, waardoor het aantal sterfgevallen daalde. In 1900 waren er nog 66 wezen onder de hoede van het OBW, in 1960 waren dit er nog twee. In 1980 verdween de doelstelling zelfs uit de statuten. Vanaf begin 1900 ging het OBW ook een andere rol spelen, namelijk die van ‘instelling ten algemene nutte’. Zo droeg het OBW bij aan het realiseren van het Wilhelminapark in Sneek, het bieden van studiefondsen, het faciliteren van sociaal werk, de bouw van sociale huurwoningen en het realiseren van een jongerencentrum.

Na het wegvallen van de wezenzorg brak de huidige periode aan: het verhuren van het land en het geven van subsidies. Het OBW verpacht haar landerijen bij negen boerderijen, deze zijn gelegen in Wolsum, Goënga, Loënga, Nijland, Poppenwier, Reahûs, Scharnegoutum, Tersoal en Wommels. 

Tot op heden is het Old Burger Weeshuis Sneek een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, beter bekend als de ANBI status. Het bestuur is onbezoldigd, de Stichting opereert niet actief op het terrein van fondsenwerving en de Stichting heeft geen winstoogmerk.