Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Subsidies OBW Sneek

De stad Sneek en haar inwoners ondersteunen op maatschappelijk, sociaal, cultureel en recreatief gebied, dat is wat het Old Burger Weeshuis Sneek wil. Dat doet het OBW Sneek door het subsidiëren van projecten die het algemeen belang op deze gebieden behartigt. Dit kunnen grote projecten zijn, zoals een muziekfestival, maar ook kleine projecten zoals een expositie of een buurttuin. Het OBW Sneek zet zich graag in om het welzijn van de inwoners van de stad te behouden of te vergroten. Gezien de geschiedenis van het Old Burger Weeshuis en haar oorspronkelijke doelen, zal bij toekennen van subsidiegelden ook worden gekeken in hoeverre het project zal bijdragen tot verbetering van de positie van kansarme jongeren. Dit is geen absolute voorwaarde maar heeft wel onze bijzondere aandacht.

Subsidie aanvragen

De ingekomen aanvragen worden tijdens de bestuursvergaderingen behandeld. Dan wordt er gekeken of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet die het OBW heeft opgesteld. Want om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag binnen de doelstelling van het OBW passen.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar, waardoor het besluitvormingsproces enkele weken kan duren. Op de website van het OBW staan de vergaderdata aangegeven. De aanvraag moet uiterlijk 11 werkdagen voor de volgende vergadering zijn ingediend.

Het werkgebied van het Old Burger Weeshuis Sneek is Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier.

Mededelingen

In principe verstrekt het OBW Sneek geen meerjarige subsidies. Echter enkel op initiatief van het bestuur kunnen we incidenteel besluiten om daar uitzonderingen op te maken.

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Belangrijke data in 2024

Vergaderingen van het OBW-bestuur

maandag 15 januari 2024
maandag 25 maart 2024
maandag 13 mei 2024
maandag 30 september 2024
maandag 18 november 2024

Aanvragen indienen uiterlijk op

vrijdag 29 december 2023
vrijdag 8 maart 2024
vrijdag 26 april 2024
vrijdag 13 september 2024
vrijdag 1 november 2024

Vergaderingen van het OBW-bestuur

maandag 15 januari 2024
maandag 25 maart 2024
maandag 13 mei 2024
maandag 30 september 2024
maandag 18 november 2024

Aanvragen indienen uiterlijk op

vrijdag 29 december 2023
vrijdag 8 maart 2024
vrijdag 26 april 2024
vrijdag 13 september 2024
vrijdag 1 november 2024