Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

 1. Home
 2. Subsidies
 3. Subsidiecriteria

Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring door het Old Burger Weeshuis Sneek moet de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen, die voortkomen uit de doelstellingen van het Old Burger Weeshuis Sneek.

Kort toetsingskader

 • Behartigt de activiteit het algemeen belang van Sneek op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied?
 • Vindt de activiteit binnen het werkgebied van het OBW, namelijk Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier, plaats?
 • Is de aanvrager een instelling of organisatie als rechtspersoon, zoals stichting en vereniging?
 • Kunnen alle drie vragen met een ‘ja’ worden beantwoord? Dan komt het project mogelijk in aanmerking voor subsidie van het OBW, als het voldoet aan de navolgende overige voorwaarden.

Subsidie aanvragen

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Voorwaarden

 • De activiteit moet binnen het werkgebied van Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier zijn.
 • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van het OBW: het behartigen van het algemeen belang op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied, met name door middel van het verlenen van (eenmalige) financiële steun aan instellingen en/of rechtspersonen.
 • De aanvraag moet voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
 • De aanvragen van particulieren zullen worden afgewezen.
 • De activiteit moet aanvullend en/of origineel zijn.
 • Voor een activiteit kan slechts eenmaal per 4 jaar een subsidie worden aangevraagd.
 • Voor de bekostiging van de activiteit moeten ook andere fondsen zijn aangeschreven.
 • De aanvraag dient te worden voorzien van een begroting van de activiteit inclusief een dekkingsplan, aangevuld met een exploitatierekening, of een staat van baten en lasten of een jaarrekening.
 • In principe worden er geen structurele subsidies verleend. Uitzondering is wanneer het bestuur daar pro-actief en op eigen initiatief besluiten over neemt.

Belangrijke data in 2022

Vergaderingen van het OBW-bestuur

maandag 17 januari 2022
maandag 14 maart 2022
maandag 9 mei 2022
maandag 26 september 2022
maandag 21 november 2022

Aanvragen indienen uiterlijk op

vrijdag 31 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
vrijdag 22 april 2022
vrijdag 9 september 2022
vrijdag 4 november 2022

Vergaderingen van het OBW-bestuur

maandag 17 januari 2022
maandag 14 maart 2022
maandag 9 mei 2022
maandag 26 september 2022
maandag 21 november 2022

Aanvragen indienen uiterlijk op

vrijdag 31 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
vrijdag 22 april 2022
vrijdag 9 september 2022
vrijdag 4 november 2022

Menu