Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring door het Old Burger Weeshuis Sneek moet de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen, die voortkomen uit de doelstellingen van het Old Burger Weeshuis Sneek.

Kort toetsingskader

 • Behartigt de activiteit het algemeen belang van Sneek op sociaal, maatschappelijk of cultureel en/of recreatief gebied?
 • Vindt de activiteit binnen het werkgebied van het OBW, namelijk Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier, plaats?
 • Is de aanvrager een instelling of organisatie als rechtspersoon, zoals stichting en
  vereniging? Particulieren zijn uitgesloten voor aanvragen.
 • Kunnen alle drie vragen met een ‘ja’ worden beantwoord? Dan komt het project mogelijk in aanmerking voor subsidie van het OBW, als het voldoet aan de navolgende voorwaarden.
 • Bij de beoordeling is het een “pré” als de activiteiten, of een deel daarvan, gericht zijn op (kwetsbare) jeugd.

Subsidie aanvragen

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Voorwaarden

 • De activiteiten moet binnen het werkgebied van het OBW vallen, zijnde Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier zijn.
 • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van het OBW: het behartigen van het algemeen belang op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied.
 • De aanvraag moet voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
 • De activiteit moet een incidenteel karakter hebben.
 • De rechtspersoon kan eens per 4 jaar een bijdrage aanvragen.
 • Voor de bekostiging van de activiteit moeten ook andere fondsen zijn aangeschreven.
 • De aanvraag dient te worden voorzien van een begroting van de activiteit inclusief een dekkingsplan, aangevuld met een exploitatierekening, of een staat van baten en lasten of een jaarrekening.

In principe worden er geen structurele subsidies verleend. Uitzondering is wanneer het bestuur daar pro-actief en op eigen initiatief besluiten over neemt.

Belangrijke data in 2024

Vergaderingen van het OBW-bestuur

maandag 15 januari 2024
maandag 25 maart 2024
maandag 13 mei 2024
maandag 23 september 2024
maandag 18 november 2024

Aanvragen indienen uiterlijk op

vrijdag 29 december 2023
vrijdag 8 maart 2024
vrijdag 26 april 2024
vrijdag 6 september 2024
vrijdag 1 november 2024

Vergaderingen van het OBW-bestuur

maandag 15 januari 2024
maandag 25 maart 2024
maandag 13 mei 2024
maandag 23 september 2024
maandag 18 november 2024

Aanvragen indienen uiterlijk op

vrijdag 29 december 2023
vrijdag 8 maart 2024
vrijdag 26 april 2024
vrijdag 6 september 2024
vrijdag 1 november 2024