Voorwaarden voor aanvragen subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring door het Old Burger Weeshuis Sneek moet de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen, die voortkomen uit de doelstellingen van het Old Burger Weeshuis.

Kort toetsingskader 

  • Behartigt de activiteit het algemeen belang van Sneek op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied?
  • Vindt de activiteit binnen het werkgebied van het OBW, namelijk Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier, plaats?

Kunnen beide vragen met een ‘ja’ worden beantwoord? Dan komt het project mogelijk in aanmerking voor subsidie van het OBW, als het voldoet aan de navolgende overige voorwaarden.

Voorwaarden

  • De activiteit moet binnen het werkgebied van Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier zijn.
  • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van het OBW: het behartigen van het algemeen belang op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied, met name door middel van het verlenen van (eenmalige) financiële steun aan instellingen en/of rechtspersonen.
  • De aanvraag moet voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
  • De aanvragen van particulieren zullen worden afgewezen.
  • De activiteit moet aanvullend en/of origineel zijn.
  • Voor een activiteit kan slechts eenmaal per 4 jaar een subsidie worden aangevraagd.
  • Voor de bekostiging van de activiteit moeten ook andere fondsen zijn aangeschreven.
  • De aanvraag dient te worden voorzien van een begroting van de activiteit, aangevuld met een exploitatierekening, of een staat van baten en lasten of een jaarrekening.

Er worden geen structurele subsidies verleend.