OBW – historie

Old Burger Weeshuis, de historie

In het jaar 1581, na de kerkelijke Reformatie in Friesland, nam de gemeente Sneek kloosterbezittingen in beslag en bestemde de opbrengst daarvan voor het onderhoud van ‘arme wezen, geboren van burgeren van voorschreven stede’, hiermee was in feite de stichting van het Burger Weeshuis ontstaan. Doordat de ‘toelatingseisen’ voor het Burger Weeshuis streng waren, werden in die tijd vele nieuwe weeshuizen gesticht. Eén daarvan was in 1675 het Diaconie- of Nieuw Weeshuis. Sneek moest onderscheid maken tussen de verschillende weeshuizen en dan krijgt de oudste al snel de naam Old. De naam Old Burger Weeshuis was geboren, formeel werd het begrip Old voor het eerst in het jaar 1702 gebruikt. Trouwens in 1773 werd het Stads- en Diaconieweeshuis opgeheven en werden de Diaconiewezen overgebracht naar het OBW.

In 1796 was het OBW gedwongen een lening aan de overheid te verstrekken. Dit geld was nodig om de kosten van de oorlog met Engelsen en de Franse bezetting te betalen.

In 1881 waren in het Old Burger Weeshuis 19 jongens en 35 meisjes woonachtig, daarbuiten waren 13 jongens en 15 meisjes in pleeggezinnen geplaatst. Na 1900 liep dit aantal aanzienlijk terug. Begin 1900 besloot het OBW ook half-wezen op te nemen. Tussen 1931 en 1980 werd de wezenzorg afgebouwd.

Tijdens en na de oorlog heeft het OBW zijn taak ruim opgevat door bijdragen te geven aan door oorlogsgeweld geteisterde gebieden en verzorging van getroffen kinderen.

Na 1964 werden geen wezen meer aangenomen en, in 1980 verdween de doelstelling ‘wezenzorg’ uit de statuten. Na het wegvallen van de wezenzorg brak de huidige periode aan; het verhuren van het land en het geven van subsidies.

Thans verpacht het OBW haar landerijen bij negen boerderijen. Deze zijn gelegen in Wolsum, Goënga, Loënga, Nijland, Poppenwier, Reahûs, Scharnegoutum, Tersoal en Wommels.

Het OBW heeft in het verleden steun gegegeven aan o.a. het Wilhelminapark (1898), diverse sportaccommodaties, volkswoningbouw, aanleg waterleiding in Sneek, het Paviljoen, de voormalige Pier de Boerstichting, de jeugdleeszaal, het jongerencentrum ‘De Meerpaal’, het sociaal-cultureel centrum Het Bolwerk, de Muziekschool, het nieuwe Sneker Theater, de Martinikerk, het Scheepvaartmuseum en It Foarûnder op het starteiland.